مشاهده شماره سریال قطعات کامپیوتر

مشاهده مدل سیستم

				
					WMIC ComputerSystem GET Model
				
			

مشاهده شناسه Ram

				
						
wmic memorychip get serialnumber

				
			

با استفاده از عبارت بالا هر یک از شناسه های Ram به شما نمایش داده می شوند.
برای مثال:

				
					c:\>wmic memorychip get serialnumber
SerialNumber
91AB9A10
9EBD9A10
				
			

مشاهده شناسه Hard disk

				
					wmic diskdrive get serialnumber
				
			

مثال:

				
					c:\>wmic diskdrive get serialnumber
SerialNumber
FR3AG13032430BC13S
				
			

مشاهده شناسه Mother boards

				
					wmic baseboard get serialnumber

wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber
				
			

مشاهده شناسه DVD Rom

				
					wmic cdrom where drive='d:' get SerialNumber
				
			

جای “:d” نام درایو کامپیوتر بنویسید. در صورتی که درایوی وجود نداشته باشد با عبارت زیر مواجه میشیم.
مثال:

				
					c:\>wmic cdrom  get SerialNumber
No Instance(s) Available.
				
			

مشاهده شناسه CPU

				
					wmic cpu get ProcessorId
				
			

مثال:

				
					C:\>wmic cpu get ProcessorId
ProcessorId
ADEBFBAF0547406C3
				
			

مشاهده شناسه MAC Address

				
					wmic nic get macaddress,description
				
			

مشاهده شناسه GPU (گرافیک)

				
					wmic PATH Win32_VideoController GET Adapterram
				
			

مشاهده سایز و نوع پارتیشن های Hard disk

				
					wmic partition get name,size,type
				
			

به طور کلی این سری دستورات با الگوی زیر نوشته می شوند:

				
					wmic + [hardware name] + get + [attributename]
				
			

دیدگاهتان را بنویسید